LAS "COPAS DIPUTACIÓN" EN OURENSE TENDRÁN UNA DOTACIÓN DE 115.000 EUROS

Según publicación del Faro de Vigo en su edición de Ourense, hasta el próximo 4 de marzo se encuentra abierto el plazo de solicitudes para las Copas Diputación Ourense 2013 que podrán solicitar federaciones gallegas y entidades deportivas de la provincia de Ourense, que tendrán una dotación de 115.000 euros. Las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia número 28, del sábado 2 de febrero. La subvención será destinada a un total de 34 disciplinas deportivas.
¿QUE SE SUBVENCIONA?

"Consideraranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral de subvencións, formen parte do desenvolvemento dunha competición deportiva como gastos inherentes e necesarios para a súa realización, tales como dereitos de arbitraxes, desprazamentos, material deportivo, alugamento de instalacións, trofeos, medallas, gastos de manutención de deportistas ou persoal da organización, carteis, servizos de seguridade e orde, servizos de atención sanitaria e calquera outro que sexa preciso para levar a cabo a actividade.
Expresamente, non terán tal consideración os gastos para almorzos que non correspondan á manutención de deportistas ou persoal da organización, honorarios profesionais por organización, premios en metálico ou todos aqueles que, pola súa natureza, resulten desproporcionados cos obxectivos que sepretenden con este tipo de subvencións."

Comentarios